O Savjetu mladih

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, prvom Zakonu Republike Hrvatske koji se direktno odnosi na mlade, Grad Biograd na Moru je 17. rujna 2007. godine imenovao je svoj prvi Savjet mladih koji broji sedam članova. 24. rujna 2010. godine imenovan je i drugi saziv Savjeta mladih, a treći saziv Savjeta mladih Grada Biograda na Moru koji trenutno vrši svoju savjetničku ulogu imenovan je 13. prosinca 2012. godine.

Savjet mladih Grada Biograda na Moru je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Biograda na Moru. U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih kao i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade te daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.

Savjet mladih predlaže Gradskom vijeću donošenje akata koji su značajni za unapređivanje položaja mladih, mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade te predlaže raspravu o pitanjima od značaja za mlade te način njihova rješavanja.

Savjet mladih u svom radu koristi stručne službe Grada Biograda na Moru kako bi operacionalizirao svoju ulogu ka konkretnijem rješavanju problema mladih i ispunjavanju mjera iz Gradskog programa djelovanja za mlade.